Faxe Kommunes initiativer på rusmiddelområdet

Faxe Kommune arbejder målrettet med rusmiddelforebyggelse. Faxe Kommunes Byråd har den 15. september 2016 vedtaget en rusmiddelpolitik, der udstikker retning og mål for alkoholområdet de kommende år.

Formålet med Faxe Kommunes rusmiddelpolitik er igennem en tidlig indsats at nedsætte tilgængeligheden af rusmidler, reducere antallet af unge som eksperimenterer med rusmidler og dermed også de problemer, som knytter sig hertil. I forlængelse heraf er formålet med politikken ligeledes at sikre en tværgående, helhedsorienteret indsats på tværs af kommunen.

Baggrund

Erfaringer viser, at det er en god idé at samtænke forebyggelsesarbejdet med både alkohol og rusmidler. Det skyldes, at brugen af alkohol og rusmidler ofte hænger sammen. Denne politik skal derfor ses i samspil med Faxe Kommunes alkoholpolitiske handleplan. Målet med rusmiddelforebyggelsen er at påvirke de unges holdninger og adfærd, så de undgår eksperimenter med rusmidler – og især undgår de problemer og risici, som rusmidler kan indebære. Herved kan det forhindres, at et stofmisbrug opstår. Et stofmisbrug defineres som et forbrugsmønster af et eller flere rusmidler, som medfører sociale, psykiske og/eller fysiske problemer eller skader for brugeren. Rusmidler defineres som ethvert uautoriseret brug af psykoaktive stoffer.

Faxe Kommunes indsats på rusmiddelområdet har et primært forebyggende sigte baseret på en tidlig, helhedsorienteret indsats for de unge. Det primære mål er at forebygge, at misbrugsproblematikker opstår, det sekundære mål er at tilbyde kvalificeret, helhedsorienteret og professionel behandling for alle borgere, når stofmisbruget er opstået. Behandlingen tilrettelægges ud fra et helhedssyn på borgerens tilværelse og situation, så borgerens ressourcer styrkes, og belastningerne ved stofmisbruget reduceres eller fjernes. Målgruppen defineres som borgere i risiko for, eller som har udviklet et behandlingskrævende forbrug af rusmidler. Dermed tilslutter Faxe Kommune sig målgruppedefinition anvendt i de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling.

Rusmiddelpolitiske mål

Faxe Kommunes rusmiddelpolitiske mål er organiseret i fire temaer, herunder Organisering og koordinering, Forebyggelse, Rusmiddelbehandling og Tværgående samarbejde.

Organisering og koordinering
1. At rusmiddelindsatsen løftes i en tværgående og helhedsorienteret organisering, der involverer og forbinder det administrative og det politiske niveau.

2. At sikre udvikling og koordinering af den forebyggende og behandlende indsats på rusmiddelområdet.

Forebyggelse
3. At andelen af unge i Faxe Kommune, der har prøvet at ryge hash, falder til 25 pct. inden udgangen af 2020. I 2010 havde 36 pct. af de unge i Faxe Kommune prøvet at ryge hash. På lang sigt er det ambitionen, at niveauet falder yderligere.

4. At civilsamfundet inddrages, eksempelvis gennem foreninger og forældrekurser, med fokus på trivsel i klassen.

5. At lærere og pædagoger opkvalificeres ift. at kunne spotte tegn på mistrivsel tidligt.

6. At begrænse tilgængeligheden af rusmidler.

Rusmiddelbehandling
7. At synliggøre behandlingstilbud og tilbyde differentieret og kvalificeret behandling.

8. At styrke tidlig opsporing og indsats overfor borgere med stofmisbrug og deres pårørende og børn.

9. At flere borgere med stofmisbrug opsøger behandling så tidligt så muligt.

Tværgående samarbejde
10. At styrke samarbejdet mellem Rusmiddelcentret og kommunens uddannelsesinstitutioner. Samarbejdet skal bl.a. understøtte udviklingen af en fælles rusmiddelpolitik for uddannelsesinstitutionerne. Processen skal inkludere de unge.

11. At Faxe Kommune stiller stoffrie miljøer til rådighed for de unge i form af klubtilbud og lign.

12. At der etableres et uddannelsestilbud til de unge, som ikke kan rummes på de tilbud, som har nultolerance.
 

Rusmiddelpolitikken

Du kan læse hele Rusmiddelpolitikken her: