Faxe Kommunes initiativer på alkoholområdet

Den alkoholpolitiske handleplan

Faxe Kommune arbejder proaktivt med alkoholforebyggelse, der er et prioriteret politisk og administrativt fokusområde. Faxe Kommune arbejder med en tværgående, helhedsorienteret og sammenhængende alkoholindsats fra forebyggelse til behandling af alkoholproblemer. Det gør vi, fordi vi ved, at overforbrug af alkohol kan have store fysiske, psykiske, familiemæssige og sociale konsekvenser både for den, der drikker, for de pårørende, børn, arbejdsgivere og samfundet.

Læs mere i den alkoholpolitiske handleplan nederst på siden.

Alkoholindsatsens fire hovedområder

Tidlig indsats: Identifikation af børn i familier med alkoholproblemer, således at børn og forældre tilbydes hjælp samt tidlig identifikation af borgere med overforbrug, skadeligt forbrug og afhængighed af alkohol.

Helhedsorienteret indsats: Borgerne skal opleve en helhedsorienteret indsats, der fx indbefatter tilbud om alkoholbehandling som et led i en arbejdsmarkedsrettet indsats.

Ansvarlig udskænkning: Dialog om gode rammer for udskænkning af alkohol i restaurationsbranchen, foreningslivet og ungdomsuddannelserne.

Alkoholbehandling: Alkoholbehandling til alle borgere, der oplever selv at have problemer med alkohol, eller hvor andres alkoholforbrug giver problemer.

I Faxe Kommune er det intentionen at arbejde med alkoholindsatsen på alle niveauer. Der er nedsat en tværgående politisk gruppe, der mødes to gange årligt. Formålet er at sikre tværgående og helhedsorienteret dialog og politikdannelse. Den administrative gruppe består af fagcenterchefer og mødes fire gange årligt. Alkoholindsatsen er organiseret på tværs af følgende centre: Familie, Social & Beskæftigelse, Sundhed & Pleje, Børn & Undervisning samt Kultur, Frivillighed & Borgerservice.

Forebyggelsesinitiativer på børneområdet:
På børneområdet arbejder vi med tidlig indsats. Det betyder, at personalet på børneområdet har fokus på, at voksnes alkoholvaner kan virke negativt ind på børns trivsel. Fagpersoner på børneområdet spørger derfor rutinemæssigt til voksnes alkoholvaner, fx ved sundhedsplejerskebesøg. Herudover spørger medarbejdere til alkoholvaner i daginstitutioner, på skoler, i klubber, i SFO mv., mår medarbejdere bliver bekymret for et barns trivsel. Medarbejderne kan herudover hjælpe med at henvise til relevante behandlingstilbud, hvis det er relevant.
Herudover er der etableret et tværgående alkoholnetværk på børne- og ungeområdet, der har særlig viden og er specifikt uddannede til at tale om og undervise i alkohol.

Forebyggelsesinitiativer på ungeområdet:
Faxe Kommune er i dialog med ungdomsuddannelserne i Faxe Kommune vedrørende alkoholforebyggelse. Der afholdes fx temaaftener om alkoholforebyggelse målrettet elever og forældre. Herudover afholder SSP-lærere dialogforældremøder vedrørende unges risikoadfærd i folkeskolens overbygningsklasser.

Forebyggelsesinitiativer på voksen- og ældreområdet:
Jobcenter Faxe arbejder målrettet med at tale med voksne ledige, der er i kontakt med jobcentret, om deres alkoholvaner. Hvis det er relevant tilbydes borgeren motiverende samtaler og alkoholbehandling. Alkoholfokus på Jobcentret ligger i forlængelse af et alkoholprojekt, der var finansieret af Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.
Herudover har Faxe Kommune etableret et tværgående alkoholnetværk på voksen- og ældreområdet. Fagpersonerne er i gang med opkvalificering i forhold til alkohol og skal fungere som nøglepersoner på voksen- og ældreområdet.

Alkoholretningslinjen

Byrådet vedtog den 7. februar 2013 en alkoholretningslinje gældende for Faxe Kommunes egne skoler, dagtilbud og fritidstilbud. I henhold til Faxe Kommunes alkoholpolitik ønsker Faxe Kommune at fremme alkoholfrie miljøer for børn og unge. Nye tal fra viser, at knap hver femte er som barn eller teenager vokset op i en familie, hvor der blev drukket for meget. For disse børn er voksnes alkoholforbrug et problem og kan give utryghed.

Faxe Kommune ønsker at:

  • Dagtilbud, skoler, fritidstilbud og institutioner med driftsoverenskomst danner trygge rammer for børns trivsel, udvikling og læring.
  • Børn og unge oplever tryghed i dagtilbud, skoler og fritidstilbud både til hverdag og når der afholdes sociale arrangementer.
  • Sætte barnet i centrum og opfatte arrangementer som børnene fest.
  • fremme en kultur, hvor fællesskab kan finde sted uden indtagelse af alkohol.

Retningslinjen lyder:

I Faxe Kommunes egne dagtilbud, skoler og fritidstilbud og institutioner med driftsoverenskomst serveres, sælges, medbringes eller indtages der ikke alkohol, når børn og unge under 18 år deltager, eller når der afholdes forældremøder/forældrearrangementer eller andre arrangementer, hvor Faxe Kommune er vært.

Retningslinjen gælder således ved:

  • Alle arrangementer, hvor børn og unge under 18 år deltager.
  • Forældremøder.
  • Forældrerrangementer i skoler, fritidstilbud, dagtilbud, hvor Faxe Kommune er vært - fx arbejdslørdage uden børnedeltagelse.
  • Arrangementer i Musikskolen og på bibliotekerne.