Fagpersoner

Som fagperson kan du på denne side læse mere om handleguides til forskellige målgrupper, Rusmiddelcentrets udadgående funktion og samarbejde på tværs samt nyttig viden om alkohol og stoffer.

Du ringe til os og få en uformel snak, hvis du har brug for rådgivning eller vejledning. Ring på 5620 2720 eller send en mail til rus@faxekommune.dk.
 

AMBULANT BEHANDLING

 • Alle borgere kan få gratis ambulant behandling.
 • Borgeren kan kontakte os direkte og behøver derfor ikke en henvisning.
 • Borgerens behandling bliver iværksat senest 14 dage efter henvendelse.
 • Borgeren kan være anonym.

BØRN

Alkoholproblemer har betydning for alle familiemedlemmer uanset alder. Forældre tror ofte, at børn ikke fornemmer misbruget, men forskning viser, at selv små børn påvirkes. I familier med alkoholproblemer lever børn og unge som oftest med hemmeligheder, der kan gøre dem ensomme, overansvarlige, kede af det og de kan få fysiske eller psykiske symptomer. En ny rapport har netop vist, at hver femte voksen mellem 18 og 64 år som barn eller teenager er vokset i en familie, hvor der blev drukket for meget alkohol.

Ved bekymring for alkoholproblemer i et barns hjem
Har du bekymringer om alkoholproblemer i et barns hjem, kan du i nedenstående handleguide læse mere om, hvordan du griber det an. Derudover finder du også inspiration til replikforslag.

Ved bekymring for alkoholproblemer i et barns hjem (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Berusede forældres afhentning af børn
I nedenstående dokument kan du læse mere om, hvad I som fagpersonale kan gøre, hvis en forælder møder beruset op for at afhente et barn. Derudover finder du også inspiration til replikforslag.

Berusede forældres afhentning af børn (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Børnegruppe
Børnegruppen er for børn og unge, der lever i en familie med alkoholproblemer. I børnegruppen kan børnene opleve, at de ikke er alene med deres tanker, og børnene får støtte i at håndtere det, der kan være svært.

Formål:

 • Sikre at børn i familier med alkoholproblemer ses og høres i forhold til deres oplevelser, tanker og følelser
 • At barnet møder andre børn i samme situation og bryder tabuer
 • At formidle viden om, hvordan alkohol og misbrug påvirker hele familien
 • At udvikle barnets sociale og personlige kompetence
 • At styrke barnets fornemmelse af sig selv, egne behov og følelser
 • At barnet lærer at tackle svære situationer
 • At fratage barnet skyld og ansvar for alkoholproblemet
 • At barnet udvikler strategier i forhold til at passe på sig selv i familien.

Praktiske oplysninger:

 • Forældre og børn kan selv henvende sig
 • Målgruppe: Piger og drenge i familier med alkoholproblemer
 • Børnegruppen og for børn i 4.-6 kl
 • Ungegruppen er for børn og unge i 7.-10. kl.
 • Inden gruppestart mødes barn og forældre med gruppelederne
 • I samtalen taler vi om, hvilken indflydelse alkohol kan have på barnets liv, og vi informerer om børnegruppen
 • Maksimalt otte børn i en gruppe
 • Gruppestart to gange årligt - forår og efterår
 • Gruppen mødes hver anden tirsdag kl. 15.30-17.30 i Haslev eller Faxe
 • Der er altid to gruppeledere tilstede
 • Der er lagt et program for eftermiddagen
 • Børnene får lidt at spise og drikke, når gruppen mødes
 • Forløbet afsluttes med en familiesamtale.

Børnegruppe - information til fagpersoner (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ÆLDRE

Når man bliver ældre, tåler kroppen ikke samme mængde alkohol som tidligere, og derfor kan der lettere opstå helbredsproblemer. Ældre skal derfor være særligt forsigtige med at drikke alkohol, da:

 • Ældre har mindre væske i kroppen, og som konsekvens deraf får ældre en højere promille ved alkoholindtag
 • Man har sværere ved at omsætte alkohol med alderen
 • Alkohol kan forringe medicinens effekt og forøge medicinens bivirkninger.

I handleguiden kan du finde redskaber til at tage hul på samtalen om alkohol. Du kan også få baggrundsviden og øget opmærksomhed på alkoholens indflydelse på borgerens tilstand.

Samtaler om alkohol (PDF-fil åbner i nyt vindue)

UDADGÅENDE FUNKTION

Hvis borgeren har vanskeligheder med at komme til Rusmiddelcentret i Faxe, kan borgeren få samtaler i Hårlev Sundhedscenter om torsdagen i tidsrummet 8.30-10.30.

Når der er behov for det, er der mulighed for samtaler på uddannelserne, fx Ungevejen, Ungdomsskolen og Ak10vet.

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

Mennesker med rusmiddelproblemer og en samtidig psykisk lidelse har brug for en koordineret og samtidig indsats. Vi samarbejder derfor både tværfagligt og tværsektorielt.

Faxe Kommune har deltaget i udviklingen af et forløbsprogram med brugbare værktøjer, der skal sikre at borgeren ikke bliver tabt mellem systemerne. Hovedredskaberne er den koordinerende indsatsplan og koordinationsmøder. Den koordinerende indsatsplan giver overblik over alle kontaktpersoner og aftaler om indsatser. På koordinationsmødet kan borgeren på én gang mødes med alle de kontaktpersoner, der kan hjælpe vedkommende videre i livet.

NYTTIG VIDEN OM ALKOHOL OG STOFFER

Et højt forbrug af alkohol kan give en øget risiko for at udvikle en række fysiske sygdomme, herunder kræftsygdomme, mave-tarm sygdomme, lungesygdomme, leverlidelser, muskel- og skeletsygdomme, sygdomme i kønsorganer og fosterpåvirkning. Derudover kan et alkoholoverforbrug medføre en række psykiske lidelser, og det kan have negative sociale og økonomiske konsekvenser.

Hør Lars Petersen fortælle om, at overforbruget af alkohol har været tæt på at tage livet af ham flere gange.

Et stofmisbrug kan have fysiske og helbredsmæssige konsekvenser, herunder lunge- og hjerte-karsygdomme samt hiv og hepatitis. Derudover optræder stofmisbrug ofte sammen med psykiske lidelser, bl.a. angstanfald, depression og personlighedsforstyrrelse.

Få mere information på Netstof, StofInfo og Sundhedsstyrelsen. Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet gennemfører bl.a. forskningsprojekter og formidler viden om alkohol og stofmisbrug.

Sundhedsstyrelsen angiver to genstandsgrænser for alkoholforbrug:

 • Der er lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd.
 • Der er høj risiko for at blive syg på grund af alkohol ved mere end 14 genstande om ugen for kvinder og 21 for mænd.

Desuden anbefaler Sundhedsstyrelsen følgende:

 • Intet alkoholforbrug er uden risiko for helbredet
 • Drik ikke alkohol for sundhedens skyld
 • Stop før 5 genstande ved samme lejlighed
 • Gravide skal undgå alkohol, og kvinder, der prøver at blive gravide, skal undgå alkohol for en sikkerheds skyld
 • Ældre skal være særligt forsigtige med alkohol.

Du kan læse mere om anbefalingerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du kan også læse om alkoholforbrug på nationalt plan, i Faxe Kommune og blandt unge samt forbruget af stoffer på nationalt plan og blandt unge i Faxe Kommune.

ALKOHOLINITIATIVER I FAXE KOMMUNE

Faxe Kommune arbejder proaktivt med alkoholforebyggelse, der er et prioriteret politisk og administrativt fokusområde. Faxe Kommune arbejder med en tværgående, helhedsorienteret og sammenhængende alkoholindsats fra forebyggelse til behandling af alkoholproblemer. Det gør vi, fordi vi ved, at overforbrug af alkohol kan have store fysiske, psykiske, familiemæssige og sociale konsekvenser både for den, der drikker, for de pårørende, børn, arbejdsgivere og samfundet.

Alkoholindsatsens fire hovedområder:
Tidlig indsats: Identifikation af børn i familier med alkoholproblemer, således at børn og forældre tilbydes hjælp samt tidlig identifikation af borgere med overforbrug, skadeligt forbrug og afhængighed af alkohol.

Helhedsorienteret indsats: Borgerne skal opleve en helhedsorienteret indsats, der fx indbefatter tilbud om alkoholbehandling som et led i en arbejdsmarkedsrettet indsats.

Ansvarlig udskænkning: Dialog om gode rammer for udskænkning af alkohol i restaurationsbranchen, foreningslivet og ungdomsuddannelserne.

Alkoholbehandling: Alkoholbehandling til alle borgere, der oplever selv at have problemer med alkohol, eller hvor andres alkoholforbrug giver problemer.

I Faxe Kommune er det intentionen at arbejde med alkoholindsatsen på alle niveauer. Der er nedsat en tværgående politisk gruppe, der mødes to gange årligt. Formålet er at sikre tværgående og helhedsorienteret dialog og politikdannelse. Den administrative gruppe består af fagcenterchefer og mødes fire gange årligt. Alkoholindsatsen er organiseret på tværs af følgende centre: Familie, Social & Beskæftigelse, Sundhed & Pleje, Børn & Undervisning samt Kultur, Frivillighed & Borgerservice.

Forebyggelsesinitiativer på børneområdet:
På børneområdet arbejder vi med tidlig indsats. Det betyder, at personalet på børneområdet har fokus på, at voksnes alkoholvaner kan virke negativt ind på børns trivsel. Fagpersoner på børneområdet spørger derfor rutinemæssigt til voksnes alkoholvaner, fx ved sundhedsplejerskebesøg. Herudover spørger medarbejdere til alkoholvaner i daginstitutioner, på skoler, i klubber, i SFO mv., mår medarbejdere bliver bekymret for et barns trivsel. Medarbejderne kan herudover hjælpe med at henvise til relevante behandlingstilbud, hvis det er relevant.
Herudover er der etableret et tværgående alkoholnetværk på børne- og ungeområdet, der har særlig viden og er specifikt uddannede til at tale om og undervise i alkohol.

Forebyggelsesinitiativer på ungeområdet:
Faxe Kommune er i dialog med ungdomsuddannelserne i Faxe Kommune vedrørende alkoholforebyggelse. Der afholdes fx temaaftener om alkoholforebyggelse målrettet elever og forældre. Herudover afholder SSP-lærere dialogforældremøder vedrørende unges risikoadfærd i folkeskolens overbygningsklasser.

Forebyggelsesinitiativer på voksen- og ældreområdet:
Jobcenter Faxe arbejder målrettet med at tale med voksne ledige, der er i kontakt med jobcentret, om deres alkoholvaner. Hvis det er relevant tilbydes borgeren motiverende samtaler og alkoholbehandling. Alkoholfokus på Jobcentret ligger i forlængelse af et alkoholprojekt, der var finansieret af Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.
Herudover har Faxe Kommune etableret et tværgående alkoholnetværk på voksen- og ældreområdet. Fagpersonerne er i gang med opkvalificering i forhold til alkohol og skal fungere som nøglepersoner på voksen- og ældreområdet.

Behandlingstilbud:
Hvis alkohol giver problemer, er der mange muligheder for anonym og gratis rådgivning og behandling. Der er både tilbud til den, der har et problematisk forbrug samt støttemuligheder til pårørende, familier og børn.

ÅRSRAPPORTER

Årrapporter for Rusmiddelcentret finder du nedenstående dokumenter:

Årsrapport 2015 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Årsrapport 2014 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Årsrapport 2013 (PDF-fil åbner i nyt vindue)